Vơi phương châm phát triển với những công nghệ tiến tiến nhất, Công ty không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và  cập nhập những thông tin, công nghệ hiện đại tiên tiến áp dùng vào cho quá trình hoạt động, sản phẩm và dự án của Công ty.

Đối tác là các nhà cung cấp thiết bị đã có buổi làm việc và giới thiệu cho Công ty Sigma về hệ thống điểu khiển – giám sát hiện đại cho toà nhà cao cấp, toà nhà thông minh…Nhằm đưa công nghệ tự động hoá áp dụng cuộc sống thực tiễn, ứng dụng thực tiễn.

Vơi phương châm phát triển với những công nghệ tiến tiến nhất, Công ty không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và  cập nhập những thông tin, công nghệ hiện đại tiên tiến áp dùng vào cho quá trình hoạt động, sản phẩm và dự án của Công ty.
Đối tác là các nhà cung cấp thiết bị đã có buổi làm việc và giới thiệu cho Công ty Sigma về hệ thống điểu khiển – giám sát hiện đại cho toà nhà cao cấp, toà nhà thông minh…Nhằm đưa công nghệ tự động hoá áp dụng cuộc sống thực tiễn, ứng dụng thực tiễn.

Vơi phương châm phát triển với những công nghệ tiến tiến nhất, Công ty không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và  cập nhập những thông tin, công nghệ hiện đại tiên tiến áp dùng vào cho quá trình hoạt động, sản phẩm và dự án của Công ty.
Đối tác là các nhà cung cấp thiết bị đã có buổi làm việc và giới thiệu cho Công ty Sigma về hệ thống điểu khiển – giám sát hiện đại cho toà nhà cao cấp, toà nhà thông minh…Nhằm đưa công nghệ tự động hoá áp dụng cuộc sống thực tiễn, ứng dụng thực tiễn.