Điện lực Yên Bái – Công ty Điện lực 1 mời thầu : Gói 01 : Mua sắm hòm công tơ; Gói 02 : Mua sắm cáp điện, dây điện các loại; Gói 03 : Mua chống sét van 34/30-10kV & 35kV; Gói 04 : Mua tủ điện hạ thế; Gói 05 : Mua cầu chì tự dơi 10kV, 35kV, Cầu chì PK 10, Ống chì PK 10kV, 35kV, Cầu dao cách ly 10kV, 35 kV( ngang).

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC YÊN BÁI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…….. /ĐYB-KHVT Yên Bái,  ngày  12   tháng 01 năm 2012

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Điện lực Yên Bái – Công ty Điện lực 1
– Tên gói thầu:
+ Gói 01 : Mua sắm hòm công tơ.
+ Gói 02 : Mua sắm cáp điện, dây điện các loại.
+ Gói 03 : Mua chống sét van 34/30-10kV & 35kV
+ Gói 04 : Mua tủ điện hạ thế
+ Gói 05 : Mua cầu chì tự dơi 10kV, 35kV, Cầu chì PK 10, Ống chì PK 10kV, 35kV, Cầu dao cách ly 10kV, 35 kV( ngang).
– Tên hồ sơ chào hàng cạnh tranh phục vụ sửa chữa thường xuyên & sửa chữa lớn 6 tháng đầu năm 2010.
– Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn khâu hao cơ bản của Công ty Điện lực I năm 2010
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
– Thời gian giao HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2012 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2012 (trong giờ hành chính).
Địa điểm giao HSMT: Phòng kế hoạch vật tư– Điện lực Yên Bái.
Số 815, Đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
ĐT: 0292.210.315             Fax: 0293.852.904
– HSMT được cấp không thu tiền.
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng kế hoạch vật tư – Điện lực Yên Bái.
Số 815, Đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
ĐT: 0292.210.315             Fax: 0293.852.904
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2011

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC
– Như kính gửi;
– Công ty ĐL1 (thay b/c);
– Lưu VT KH.
– C 6.